Thysanoessa longicaudata (Kryer, 1846)

Thysanoessa longicaudata (Kryer, 1846)
Photographer: Gaevskaya, N. S. (editor), 1948. Opredelitel' Fauny i Flory Severnyh Morey SSSR. Moskva: Sovetskaya Nauka.Rights holder: Ershova, Elizaveta

cp - cephalon; t+up - telson + urosome, pl1en - lobar process on the endopodite of the 1st pleopod of males