Developmental stages of Thysanoessa inermis (Kryer, 1846)

Developmental stages of Thysanoessa inermis (Kryer, 1846)
Photographer: Gaevskaya, N. S. (editor), 1948. Opredelitel' Fauny i Flory Severnyh Morey SSSR. Moskva: Sovetskaya Nauka.Rights holder: Ershova, Elizaveta

naup. - nauplius stages; calyp. - calyptopis stages; cyrt. - cyrtopius stages; furc. - furcilius stages; a2 - antenna; t - telson