Praunus flexuosus (O. F. Müller, 1776)

Praunus flexuosus (O. F. Müller, 1776)
Photographer: Gaevskaya, N. S. (editor), 1948. Opredelitel' Fauny i Flory Severnyh Morey SSSR. Moskva: Sovetskaya Nauka.Rights holder: Ershova, Elizaveta

Female; pl4male - 4th pleopod of male; t - telson