Podon leuckartii (G. O. Sars, 1862)

Podon leuckartii (G. O. Sars, 1862)
Photographer: Gaevskaya, N. S. (editor), 1948. Opredelitel' Fauny i Flory Severnyh Morey SSSR. Moskva: Sovetskaya Nauka.Rights holder: Ershova, Elizaveta