Erythrops abyssorum G. O. Sars, 1869

Erythrops abyssorum G. O. Sars, 1869
Photographer: Gaevskaya, N. S. (editor), 1948. Opredelitel' Fauny i Flory Severnyh Morey SSSR. Moskva: Sovetskaya Nauka.Rights holder: Ershova, Elizaveta

M.c - male cephalon; t - telson